پایان نامه بررسي اثرات شرايط محيطي بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار
پایان نامه بررسي اثرات شرايط محيطي بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار

دانلود فایل پایان نامه بررسي اثرات شرايط محيطي( فشار ، دما ، رطوبت و … ) برعملكرد تجهيزات نيروگاه بخار وبررسي تاثيرات آن روي طراحي تجهيزات 75 صفحه با فرمت WORD


عناوين

چكيده

فصل اول : معرفي تجهيزات نيروگاه بخاري

1 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 2 ـ ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن

1 ـ 2 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 2 ـ 2 ـ اكونومايزر

1 ـ 2 ـ 3 ـ درام

1 ـ 2 ـ 4 ـ لوله هاي ديوارهاي محفظه احتراق يا اوپراتور

1 ـ 2 ـ 5 ـ سوپر هيترها

1 ـ 2 ـ 6 ـ دي سوپر هيتر ها يا اتمپراتورها

1 ـ 2 ـ 7 ـ ري هيترها

1 ـ 2 ـ 8 ـ جنس لوله هاي بويار

1 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ ساختار ميكروسكوپي فولادها

1 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ اورهيت شدن لوله هاي بويلر

1 ـ 2 ـ 8 ـ 3 ـ تغييرات ساختار فولاد در تحت اورهيت

1 ـ 2 ـ 8 ـ 4 ـ اتفاقات اورهيت در نيروگاهها

1 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ بحث و نتيجه گيري

1 ـ 3 ـ گرمكن هاي آب تغذيه

1 ـ 4 ـ كوره يا محفظه حتراق

1 ـ 4 ـ 1 ـ ساختمان مشعلها و روشن پودر كردن سوخت در آنها

1 ـ 5 ـ تجهيزات جانبي ديگ بخار

1 ـ 5 ـ 1 ـ گرمكن هاي هوا

1 ـ 5 ـ 2 ـ دريچه هاي كنترل هوا يا دمپرها

1 ـ 5 ـ 3 ـ دودكش

1 ـ 6 ـ فنهاي نيروگاه

1 ـ 7 ـ والوها

1 ـ 8 ـ سيستمهاي مرتبط با ديگ بخار

1 ـ 8 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 8 ـ 2 ـ سيستم كنترل آب تغذيه

1 ـ 8 ـ 3 ـ سيستم كنترل درجه حرارت بخار

1 ـ 8 ـ 4 ـ كنترل فشار بخار

1 ـ 8 ـ 5 ـ كنترل سيستم احتراق

1 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ـ كنترل هواي مشعل

1 ـ 8 ـ 5 ـ 2 ـ كنترل سوخت مشعل

1 ـ 8 ـ 5 ـ 3 ـ كنترل فشار محفظه احتراق

1 ـ 9 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 9 ـ 2 ـ اصول كار و وظايف كندانسور

1 ـ 9 ـ 3 ـ اثرات وجود هوا در كندانسور

1 ـ 9 ـ 4 ـ انواع كندانسور از نظر خنك سازي بخار

1 ـ 9 ـ 5 ـ وسايل حفاظتي كندانسور

1 ـ 9 ـ 6 ـ تميز كردن كندانسور

1 ـ 10 ـ سيستمهاي آب گردشي خنك كننده كندانسور

1 ـ 10 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 10 ـ 2 ـ انواع سيستمهاي خنك كن

1 ـ 10 ـ 3 ـ سيستم يكبارگذر

1 ـ 10 ـ 4 ـ سيستم چرخشي

1 ـ 10 ـ 5 ـ سيستم تركيبي

1 ـ 11 ـ توربين بخار و انواع طبقه بندي آن

1 ـ 11 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 11 ـ 2 ـ طبقه بندي توربين بخار

فصل دوم : بررسي اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد نيروگاههاي بخار

2 ـ 1 ـ اثر كميت هاي ترموديناميكي ( فشار و دما ) بروي بازده سيكل نيروگاه

2 ـ 2 ـ 1 ـ وظيفه اصلي چگالنده

2 ـ 2 ـ 2 ـ سيستم آب گردشي نيروگاه

2 ـ 2 ـ 3 ـ عوامل موثر بر برج خنك كن نيروگاه

2 ـ 2 ـ 4 ـ اثرات شرايط محيطي بر كندانسور

2 ـ 3 ـ اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد لوبلير نيروگاه

2 ـ 3 ـ 2 ـ اثرات فشار و دماي محيط بر روي عملكرد بويلر

2 ـ 4 ـ بررسي نمونه اي اثرات شرايط محيطي بر عملكرد نيروگاه بخاري ( تبريز )

2 ـ 4 ـ 1 ـ تاثير درجه حرارت محيط در مصرف داخلي

2 ـ 4 ـ 2 ـ تاثير درجه حرات محيط در مصرف آب نيروگاه

نتيجه گيري

2 ـ 4 ـ 3 ـ تاثير درجه حرارت كم محيط در بهينه سازي مصرف داخلي نيروگاه تبريز

2 ـ 4 ـ 4 ـ تاثير درجه حرات در افزايش تلفات و كاهش عمر الكتروموتورهاي سوخت

2 ـ 5 ـ بررسي علل خوردگي لوله هاي كندانسور واحد يك نيروگاه تبريز

2 ـ 5 ـ 1 ـ شرايط كاري و مشخصات فني لوله هاي كندانسور

2 ـ 5 ـ 2 ـ وضعيت ظاهري نمونه لوله

2 ـ 5 ـ 3 ـ نتايج آزمايشات

2 ـ 5 ـ 4 ـ فرم مقطع سوراخ

2 ـ 5 ـ 5 ـ بررسي زير ساختار لوله

2 ـ 5 ـ 6 ـ علل خوردگي و سوراخ شدن نمونه مورد آزمايش

2 ـ 5 ـ 7 ـ پيشنهادات

2 ـ 6 ـ بررسي نمونه اي اثرات شرايط محيطي بر عملكرد نيروگاه بندرعباس

2 ـ 6 ـ 1 ـ اثرات شرايط محيطي بر عملكرد بويلر و تاثير آن بر طراحي بويلر

2 ـ 6 ـ 2 ـ اثرات شرايط محيطي بر عملكرد توربين

2 ـ 6 ـ 3 ـ اثرات شرايط محيطي بر ژنراتور

2 ـ 6 ـ 4 ـ اثرات شرايط محيطي بر كندانسور

2 ـ 7 ـ بررسي نمونه اي اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد نيروگاه شهيد محمد منتظري اصفهان

2 ـ 7 ـ 1 ـ اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد بويلر

2 ـ 7 ـ 2 ـ اثرات شرايط محيطي بر عملكرد كندانسور

فصل سوم

نتيجه گيري

مراجع


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

22_1564867502_29394_4862_1774.zip0.05 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 50,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت