مقاله حق دفاع متهم
مقاله حق دفاع متهم

دانلود فایل حق دفاع متهم 55 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

انگيزه انتخاب موضوع ..................................................................................... 3

اهميت موضوع ................................................................................................ 5

بخش اول: تعاريف و كليات ......................................................................... 6

گفتار اول: واژه شناسي، تعريف حق ............................................................ 6

الف- تعريف حق ................................................................................. 6

ب- تعريف دفاع.................................................................................... 7

ج- تعريف حق دفاع متهم .................................................................. 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ............................................................... 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعي متهم ................................................................ 13

الف- اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر................................. 13

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر ............................................................. 13

2- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ....................................... 14

ب- در حقوق داخلي .......................................................................... 16

1- قانون اساسي .................................................................................. 16

2- قوانين عادي ................................................................................. 17

ج- حق دفاع متهم در فقه شيعه.......................................................... 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري . 19

گفتار اول: تفهيم حقوق دفاعي ..................................................................... 19

الف- اعلام حق داشتن وكيل ............................................................. 20

گفتار دوم: تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامت وارده ........................... 24

الف- در مرحله تحقيق ........................................................................ 25

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحلة تحقيق .................. 25

گفتار سوم: حق داشتن وكيل مدافع............................................................... 27

الف- اهميت شركت وكيل مدافع......................................................... 27

ب- شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري .............. 30

گفتار چهارم: آخرين دفاع متهم ................................................................... 31

گفتار پنجم: حق شكايت از آراء كيفري ....................................................... 33

گفتار ششم: موارد جزيي ديگر حق دفاع متهم ............................................ 35

الف- آزادانه بودن دفاع ....................................................................... 35

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع .................................................. 36

بخش سوم: مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير مي گذارند......................... 38

گفتار اول: شيوه احضار و جلب ................................................................... 38

گفتار دوم: شيوه بازجويي .............................................................................. 38

گفتار سوم: اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري ........................... 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ............................................................... 41

گفتار پنجم: خصوصيات دادرسي ................................................................. 43

الف- علني بودن دادرسي .................................................................. 43

ب- ترافعي بودن محاكمه.................................................................... 44

گفتار ششم: هيات منصفه .............................................................................. 44

نتيجه‌گيري: ...................................................................................................... 46


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

5_1567820111_31009_4862_1853.zip0.13 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت