مقاله رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار
مقاله رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

دانلود فایل رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار 37 صفحه با فرمت WORD

فهرست

تاريخچه............................................................................................................ 1

مفاهيم بنيادي نظيرية رفتار درماني................................................................... 4

نظرية شخصيت................................................................................................. 4

ماهيت انسان..................................................................................................... 5

مفهوم اضطراب و بيماري رواني....................................................................... 7

ماهيت رواندرماني در رفتار درماني.................................................................. 8

فرآيند درمان...................................................................................................... 9

ارزيابي در رفتار درماني.................................................................................... 13

تكنيكهاي رفتار درماني.....................................................................................

روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي پاسخگر............................................ 15

حساسيت زدايي منظم....................................................................................... 15

آموزش جرأت ورزي........................................................................................ 16

مواجهة تدريجي................................................................................................ 18

غرقه سازي........................................................................................................ 18

انزجار درماني................................................................................................... 20

روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي كنشگر..............................................

روشهاي افزايش رفتارهاي مطلوب موجود...................................................... 21

روش تقويت مثبت........................................................................................... 21

روش تقويت منفي............................................................................................ 22

اقتصاد ژتوني..................................................................................................... 23

قرارداد رفتاري.................................................................................................. 24

روشهاي ايجاد رفتارهاي تازه............................................................................

روش شكل دهي رفتار..................................................................................... 25

روش زنجيره سازي رفتار................................................................................. 26

روشهاي كاهش و حذف رفتارهاي نامطلوب...................................................

روشهاي مثبت كاهش رفتار.............................................................................. 26

روشهاي منفي كاهش رفتار............................................................................... 28

كارآيي رفتاردرماني براي اختلال هاي ويژه .................................................... 30

فهرست منابع.................................................................................................... 34
فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

21_1567848972_31045_4862_1440.zip0.03 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت