مقاله آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها
مقاله آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

دانلود فایل آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها 39 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه

فصل اول : معرفي كارخانة برش و پرس ايران خودرو.................................... 6

فصل دوم : طراحي قالبهاي پرس ....................................................................

مقدمه ...............................................................................................................

برشكاري .........................................................................................................

1-2-برشكاري ................................................................................................

2-2-2- مناطق برش ......................................................................................

3-2-2-نحوة دادن كليرانس به سنبه وماتريس ...............................................

4-2-2-كليرانس زاويه اي ..............................................................................

5-2-2- اضافه دور ريز ..................................................................................

6-2-2-نيروي لازم برش ...............................................................................

7-2-2- انرژي لازم برش ...............................................................................

8-2-2- روشهاي كم كردن نيروي لازم برش ................................................

9-2-2- نيروي لازم بيرون انداز .....................................................................

2-2- اجزاي قالب ..........................................................................................

3-2- طراحي قالب .........................................................................................

1-3-2- بدست آمدن قطعه ميل راهنما...........................................................

2-3-2-طراحي سنبه و پيچها..........................................................................

4-2- روشهاي ساخت قالب ..........................................................................

5-2- انواع قالبهاي برش ................................................................................

6-2- پارامترهاي مؤثر در انتخاب قالب .........................................................

7-2-خمكاري ................................................................................................

1-7-2- انواع عمليات و قالبهاي خمكاري ....................................................

2-7-2-نيروي لازم خمكاري .........................................................................

3-7-2-نيروي بالشتك فشاري .......................................................................

8-2- كشش عميق ..........................................................................................

1-8-2- عيوب عمليات كشش عميق ............................................................

2-8-2-عيوب ورق بعد از عمليات كشش عميق ..........................................

9-2- متغيرهاي كشش عميق ..........................................................................

فصل سوم پرسها:..............................................................................................

1-3- پرسهاي سنگي ......................................................................................

4-2-3- محاسبة مشخصه هاي پرسهاي سنگي .............................................

2-2-3- نيروي مجاز پرس سنگي ..................................................................

3-2-3-تناژ مجاز نامي حاصل از گشتي در موتور ........................................

4-2-3- تناژ مجاز نامي حاصل از قدرت كاري (توصين ).............................

3-3- پرسهاي زانويي .....................................................................................

4-3-3- نيروي رام و ظرفيت كاري ...............................................................

2-3-3- سرعت رام ........................................................................................

4-3- پرسهاي پيچي .......................................................................................

5-3- پرسهاي الكتروژن .................................................................................

6-3- پرسهاي هيدروليك ...............................................................................

فصل چهارم طرز كار ، انتخاب و تجهيزات كمكي پرسها ..............................

1-4 طرز كار پرسها..........................................................................................

2-4 انتخاب پرسها ..........................................................................................

3-4 نصب و نظارت قالب ..............................................................................

4-4-تجهيزات ايمني روي پرسها ...................................................................

5-4-سرويس و نگهداري پرسها وقالبها..........................................................

6-4-تنظيم و نگهداري قالبها...........................................................................

فصل پنجم دقت پرسهاي مكانيكي .................................................................

1-5-دقت در حالت بي باري .........................................................................

2-5-دقت در حالت تحت بار ........................................................................

فصل ششم : سيستمهاي ايمني در برابر اضافه بارپرسهاي مكانيكي ...............

1-6 وسايل ايمني براي پرسهاي مكانيكي در محدودة‌كورس مورد استفاده ...

2-6-وسايل ايمني پرسهاي مكانيكي دركل كورس ........................................

مراجع ..............................................................................................................


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

8_1568403571_31208_4862_1634.zip0.05 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت