مقاله جايگاه دموكراسي در ايران
مقاله جايگاه دموكراسي در ايران

دانلود فایل جايگاه دموكراسي در ايران 127 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

پيشگفتار..................................................................................................................... 1

دموكراسي چيست؟.................................................................................................... 3

الگوهاي دموكراسي.................................................................................................... 6

ابعاد نو و كهنه ي دموكراسي...................................................................................... 11

انواع دموكراسي از ديدگاه سي. بي. مك فرسون........................................................ 22

دموكراسي غيرليبرالي: نوع كمونيستي........................................................................ 22

دموكراسي غيرليبرالي: نوع توسعه نيافته..................................................................... 28

موج جديد نظريه هاي گذار به دموكراسي................................................................. 35

زمينه هاي سياسي و اجتماعي فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك و گذرا آن ها به دموكراسي 42

تعارض دموكراسي و توسعه با توجه به ايران............................................................ 98

جنبش دموكراسي مردمي و تكاليف مبرم آن در ايران................................................ 103

موانع گذار به دموكراسي در ايران.............................................................................. 110

نتيجه گيري................................................................................................................. 125

منابع و مآخذ.............................................................................................................. 127

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

30_1571320888_32765_4862_1003.zip0.09 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 35,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت