مقاله تحول نامگذاری در کودکان در ميان 4 گروه قومي ايران (بلوچ، تركمن، كرد، عرب)
مقاله تحول نامگذاری در کودکان در ميان 4 گروه قومي ايران (بلوچ، تركمن، كرد، عرب)

دانلود فایل تحول نامگذاری در کودکان در ميان 4 گروه قومي ايران(بلوچ، تركمن، كرد، عرب) 76 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب


پيشگفتار.............................................................................................. 1

مقدمه................................................................................................. 4

بخش اول ـ ابعاد نظري

1ـ فرهنگ، نام و نماد................................................................................. 6

2ـ تحول فرهنگي................................................................................... 11

1/2ـ مراتب تحول............................................................................... 13

2/2ـ الگوهاي تحول............................................................................. 14

3/2ـ عوامل تحول فرهنگي....................................................................... 16

3ـ آسيب‌شناسي فرهنگي............................................................................ 19

4ـ گرايش‌هاي فرهنگي در ايران.................................................................... 22

5ـ عوامل جامعه‌شناختي نامگذاري در ايران.......................................................... 27

بخش دوم ـ طرح تحقيق

1ـ اهميت و اهداف پژوهش......................................................................... 33

2ـ متغيرهاي پژوهش............................................................................... 34

1/2ـ متغيرهاي ثبتي............................................................................. 35

2/2ـ متغيرهاي گروه دو.......................................................................... 35

3ـ تعريف مفاهيم و مقولات......................................................................... 36

1/3ـ متغير هويت قومي نام....................................................................... 36

2/3ـ متغير گرايش فرهنگي....................................................................... 37

3/3ـ تعداد حروف نام............................................................................. 38

4/3ـ مصداقي يا مفهومي بودن نام................................................................. 38

5/3ـ تركيبي يا ساده بودن نام‌ها................................................................... 38

4ـ روش پژوهش.................................................................................... 41

ملاك اعتبار يك متغير........................................................................... 43

5ـ پيشينه پژوهش................................................................................... 48

6ـ جامعه و نمونه آماري............................................................................. 54

1/6ـ جامعه آماري............................................................................... 54

2/6ـ نمونه‌گيري................................................................................ 57

3/6ـ حجم كدگذاري............................................................................. 59

بخش سوم ـ نامگذاري و تنوع اسامي

1ـ تنوع و بكارگيري اسامي.......................................................................... 60

2ـ نامگذاري در اقوام مورد مطالعه................................................................... 64

1/2ـ بلوچ‌ها.................................................................................... 64

2/2ـ تركمانان.................................................................................. 67

3/2ـ اعراب خوزستان............................................................................ 70

4/2ـ اكراد كردستان............................................................................. 71

بخش چهارم ـ نتايج يافته‌هاي قوم بلوچ

1ـ كليات............................................................................................ 73

2ـ متغيرهاي ساختي................................................................................ 75

1/2ـ تعداد حروف............................................................................... 75

2/2ـ مصداقي و مفهومي بودن نام.................................................................. 77

3/2ـ تركيبي يا ساده بودن........................................................................ 79

4/2ـ ريشه نام.................................................................................. 83

3ـ متغيرهاي فرهنگي............................................................................... 86

1/3ـ هويت قومي نام............................................................................ 86

2/3ـ گرايش نام................................................................................. 90

بخش پنجم ـ نتايج يافته‌ها در قوم تركمن

1ـ كليات............................................................................................ 96

2ـ متغيرهاي ساختي................................................................................ 98

1/2ـ تعداد حروف............................................................................... 98

2/2ـ مصداقي و مفهومي بودن نام................................................................ 100

3/2ـ تركيبي يا ساده بودن....................................................................... 103

4/2ـ ريشه نام................................................................................. 109

3ـ متغيرهاي فرهنگي............................................................................. 112

1/3ـ هويت قومي نام........................................................................... 112

2/3ـ گرايش فرهنگي نام........................................................................ 115

بخش ششم ـ نتايج يافته‌ها نزد اكراد

1ـ كليات.......................................................................................... 121

2ـ متغيرهاي ساختي............................................................................... 123

1/2ـ تعداد حروف.............................................................................. 123

2/2ـ مصداقي و مفهومي بودن نام................................................................ 125

3/2ـ تركيبي يا ساده بودن....................................................................... 128

4/2ـ ريشه نام................................................................................. 130

3ـ متغيرهاي فرهنگي............................................................................. 135

1/3ـ هويت قومي نام........................................................................... 135

2/3ـ گرايش فرهنگي نام........................................................................ 139

بخش هفتم ـ نتايج يافته‌ها نزد اعراب

1ـ كليات.......................................................................................... 144

2ـ متغيرهاي ساختي............................................................................... 146

1/2ـ تعداد حروف.............................................................................. 146

2/2ـ مصداقي و مفهومي بودن نام................................................................ 148

3/2ـ تركيبي يا ساده بودن....................................................................... 152

4/2ـ ريشه نام................................................................................. 155

3ـ متغيرهاي فرهنگي............................................................................. 158

1/3ـ هويت قومي نام........................................................................... 158

2/3ـ گرايش فرهنگي نام........................................................................ 163

بخش هشتم ـ نتيجه‌گيري و مقايسه تطبيقي

1ـ كليات.......................................................................................... 169

2ـ متغيرهاي ساختي............................................................................... 170

1/2ـ تعداد حروف.............................................................................. 170

2/2ـ مصداقي و مفهومي بودن................................................................... 170

3/2ـ ساختار تركيبي نام......................................................................... 171

4/2ـ ريشه نام................................................................................. 172

3ـ متغيرهاي فرهنگي............................................................................. 173

1/3ـ هويت قومي نام........................................................................... 173

2/3ـ گرايش فرهنگي نام........................................................................ 173

فهرست منابع...................................................................................... 175

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

41_1566062211_30016_4862_1500.zip0.10 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت