تحقیق معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

تحقیق معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

دانلود فایل معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل 29 صفحه با فرمت WORD در طول دهه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق وجه نقد ، سرمایه ودرآمد

تحقیق وجه نقد ، سرمایه ودرآمد

دانلود فایل وجه نقد ، سرمایه ودرآمد 87 صفحه با فرمت WORD نتايج وملاحظات شيوه ي كاري در نظر گرفته شده درنوزدهمين نظر ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

دانلود فایل برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF در 19 صفحه با فرمت WORD فهرست هدف سيستم مديريت ...
قیمت : 7,200 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

تحقیق مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

دانلود فایل مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران 46 صفحه با فرمت WORD مزاياي ناشي از تقليل ريسك ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

تحقیق اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

دانلود فایل اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي 16 صفحه با فرمت WORD از زمانيكه حركت تلفيق كردن شركتها ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پايش مشتري

تحقیق پايش مشتري

دانلود فایل پايش مشتري 44 صفحه با فرمت WORD مقدمه صرف نظر از اينكه ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم

تحقیق تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم

دانلود فایل تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم 38 صفحه با فرمت WORD اثرات غير مستقيم «نفتا» بر جهان سوم ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد

تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد

دانلود فایل تعريف و كاركرد سوبسيد 30 صفحه با فرمت WORD مقدمه در ادبيات اقتصادي مكانيزم قيمتها وظيفه تخصيص منابع ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب

تحقیق بررسي وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب

دانلود فایل بررسي وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب 22 صفحه با فرمت WORD اولين چاه نفت در سال 1859 در نقطه اي بنام ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اقتصاد بازار و توزيع درآمد

تحقیق اقتصاد بازار و توزيع درآمد

دانلود فایل اقتصاد بازار و توزيع درآمد 21 صفحه با فرمت WORD اقتصاد اثباتي(3) دستيابي به كارايي اقتصادي را وظيفه خويش مي شمارد. ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود